Kategori: Sociologi

evolution-man-computer

Det akademiska klansamhället i mätbarhetens tidevarv

Forskarnas yrkesordning är under omstöpning. Idag räcker det inte att producera god forskning utan den bör också anpassas till rådande resurstilldelningssystem. I denna populärvetenskapliga text, ursprungligen  publicerad i tidskriften #FOFO, gör jag ett antropologiskt återbesök i det akademiska klansamhället. Vad är egentligen fördelarna och nackdelarna med de moderna försöken att göra universitetsprofessionens värv mer mätbara?

Akademiska samfund har ofta liknats vid klansamhällen. I varje samhälle sägs det finnas hövdingar, tronföljare och särskilda entréritualer som avkrävs nybörjarna för att uppnå medlemskap. Medlemmarna i gemenskapen håller noga koll på varandras förehavanden, sina inbördes relationer och de symboliska värden som de både ger varandra och fightas om. Istället för pengar tävlar man om mer svårbegripliga saker, men i förlängningen handlar det om kollegiala former av anseende, ryktbarhet och erkänsla. Man kan jämföra prioriteringen av detta kollegiala erkännande med primitiva stammars föreställningar om mana. Mana är notoriskt svåröversatt men handlar om en slags makt som orienterar mentala och praktiska handlingar i tid och rum.

Därför kan akademikern lätt framstå som en något världsfrånvänd filur för en utomstående betraktare. Vi tycks göra ungefär samma sak på jobbet som på semestern. Inte så sällan kämpar vi om något så gammalmodigt som prestigen kopplad till vår arbetstitel. De mest åtråvärda titlarna, vilka lär vara det närmaste vi kommer hövdingar, kallas för professorer. En ansenlig del av professorernas arbetstid och mentala energi går sen ut på att moderera tillgången till titlarna som är underställda dem i den kollegiala hackordningen: assisterande professor, docent, lektor, forskarassistent, vik. lektor, juniorlektor, postdoktor, doktorand, forskningsassistent, labbassistent, högskoleingenjör, adjunkt.

Ofta organiserar sig de vetenskapliga samfunden i en hierarkisk ordning. Det sker vanligtvis helt utan att yrkestitlarna nämns eller att andra synbara tecken på statushierarkier används (t.ex. uniformer eller peruker). Titlarna brukar ändå orientera våra handlingar i tid och rum. Det kan handla om vem som sitter i vilket korridorsrum eller var i ett långsmalt seminarierum man väljer att sätta sig. Med en finare titel tenderar vissa harkla sig högre och prata mer. Men frågor av detta slag kan vara betydligt mer komplexa än ovanstående karikatyr.

Ibland uppstår konflikter mellan arbetstitel och anseende (mana). Ett vanligt sätt att bli varse dylika konflikter mellan titel och ställning är via den kollegiala ryktesspridningen. Kanske kan det roa någon att veta att skvaller är en essentiell del av den akademiska professionens modus operandi. Precis som i andra marknader för unika produkter, exempelvis jazzmusik eller samtidskonst, förlitar sig akademiker ofta på hörsägen för att värdera sina kollegor och deras arbeten. Men grovt förenklat kan man nog säga att de klaner som har sin hemvist på äldre lärosäten tenderar att betrakta klaner som har sin hemvist på yngre lärosäten som något mindre värda. Motsvarande hackordningar finns även mellan olika vetenskapliga discipliner (t.ex. Matematik och Fysik = Högt, Sociologi och Pedagogik = Lågt) samt mellan klansamhällen i olika länder. Detta komplicerar saker och ting ytterligare.

Mot en ny valuta

För att bringa full klarhet i statushierarkierna och yrkeskulturerna på universitet och högskolor skulle man alltså behöva närstudera varje liten klan och dess position i forskarvärlden under mycket lång tid. Men vem har egentligen tid med det? Frågan är faktiskt högaktuell. Från statsmaktens sida vill man förstås ha valuta för de stora satsningar som görs inom forskning och utveckling (FoU), en budgetpost som expanderat kraftigt under hela efterkrigstiden. I det riktigt långa perspektivet har universitet- och högskolesektorn gått från att vara ett reservat för en liten bildningsaristokrati till att idag utgöra kolossalt stora och komplexa organisationer med många olika ideal och målsättningar inom sig (undervisning, forskning, innovation, folkbildning). Hur kan man då från statsmaktens sida förvissa sig om att forskare på universiteten gör sitt jobb?

Ett omdiskuterat instrument som är tänkt att se till att vi gör vårt jobb går ut på att basera resurstilldelningen till forskningen på var texter publiceras och hur ofta de citeras av andra forskare i liknande tidskrifter. Policymakarna ser förstås många goda skäl till att försöka bryta upp de mest sekteristiska dragen av klanernas verksamhet, t ex att få oss svenska samhällsvetare och humanister att publicera en större del av vår forskning i internationella tidskrifter (läs engelskspråkiga). En av fördelarna med en sådan målstyrd ”managerialism” är att den kan försvåra det vetenskapliga klansamhällets patriarkala tendenser. När saker och ting ”objektiveras” och görs mätbara blir det förstås svårare för forskare att förfördela (var)andra på grundval av illegitima faktorer som klass-, kön- eller etnicitet som en slags ”old-boys club”. En annan fördel med att fördela forskningsresurser på det här viset är att spelreglerna blir mer transparenta. Game on hör’ni gubbar!

Men det finns även de som argumenterar för att framväxten av en publiceringsekonomi ska betraktas som en akademisk form av avgudadyrkan. Särskilt avog inställning till detta nya valutasystem brukar frodas bland ärevördiga hövdingar på de humanistiska fakulteterna vid Sveriges äldre universitet. Dessa överstehövdingar råkar som av en händelse ofta byggt upp sitt eget akademiska anseende på att skriva tjocka böcker på svenska och har förstås väldigt lite att vinna på att ställa om sin forskning till engelskspråkiga tidskrifter indexerade i någon databas ägd av något nordamerikanskt familjeföretag (se Thomson Reuters, ISI).

Det poänglösa skrivandet

En vanlig invändning mot att forskningsmedel nu i allt högre grad knyts upp mot engelskspråkiga tidskrifter är att saker som samhällskritik och folkbildning inte riktigt räknas. Så medan den här lilla essän är ett bra exempel på vad litteraturprofessorn Annelie Bränström-Öhman kallat ”det poänglösa skrivandet” hade exakt samma argument publicerat i en hallstämplad engelskspråkig tidskrift och dekorerad med adekvata och trendriktiga referenser kunnat ge en fjäder i doktorshatten. Den moderna mätbarhetsdoktrinen om ”publicera sig eller försvinna” borde som någon kollega till mig nyligen påpekade egentligen formuleras om till ”publish-in-an- international-peer-review-high-impact-journal or perish.”

Och kanske är det så att vi istället för att bryta ned de vetenskapliga klansamhällenas primitiva skråväsende med moderna styrningstekniker och bibliometriska policyinstrument bör finna oss i att professorer och universitetslektorer har en hög grad av professionell autonomi? Den något förmoderna klanmodell som så ofta förordas av överstehövdingarna på de äldre universiteten har åtminstone den fördelen att de ger oss ett moraliskt och etiskt ansvar långt bortom föränderliga och kortlivade mått på framgång. Det går förstås att invända att professorer i vilket fall som helst lär fortsätta sin privilegierade korporation med stränga inträdeskrav och upparbetad känsla av yrkesheder. Vad vi nu bevittnar är förmodligen mer av en glidande övergång från en yrkesordning till en annan snarare än någon total avprofessionalisering eller akademisk form av ättestupa.

Men man skulle också kunna tänka sig att det öppnas helt nya möjligheter om nu högskolorna och universiteten gradvis omvandlas till poängjagande forskningskonglomerat och varumärkesbyggande yrkesanstalter. Är det månne en chans för folkbildningen att återigen kliva fram och bli den självklara huvudarenan för det fria bildningsarbetet och djupare intellektuell förkovran? Om nu inte folkbildningen sitter fast i sina egna poängräknarsystem, vill säga.

Pres_pic_03

Singapores Oxbridge elit: transnationella utbildningsstrategier och sponsrad studentmobilitet

I en nyligen publicerad artikel i British journal of Sociology of Education betitlad ”The transnational track: state sponsorship and Singapore´s Oxbridge elite” skriver jag och Rebecca Ye (Stockholms Universitet) om sponsrad studentmobiltet mellan Singapore och Storbritannien. Vi tar utgångspunkt i data av 580 s.k. scholars vilka, mellan åren 2002 och 2011, blivit utvalda av den Singaporianska staten att bedriva högre utbildning utomlands, i utbyte mot en framtida karriär i statens tjänst.

Undersökningen kartlägger bland annat vilka studieval som premierats och vilka ämnen och discipliner som tillerkänts värde i återskapandet av den politiska eliten i landet. I den här texten presenteras en kort sammanfattning av statistiken från undersökningen som, utöver detta, även innehåller intervjudata.

Skärmavbild 2015-01-20 kl. 09.38.26

Resultaten av studiekarriärerna visar bland annat hur två junior colleges stack ut i kampen om att få deras studenter att motta prestigefulla scholarships. Raffles och Hwa Chong institution svarade för 70 % av alla PSC nomineringar under denna tioårsperiod (Ye & Nylander, 2015). De länder som dominerade den utgående studentmobiliteten var Storbritannien och USA, vilka tillsammans svarade de för 81% av alla PSC´s. Dock var det nästan uteslutande de mest prestigefyllda universiteten i respektive land som fick besök av dessa Singaporianska elitstudenter. I USA koncentrerade de sig till de s.k Ivy leagues Universiteten och i Storbritanien till Oxbridge (varifrån artikelns intervjumaterial är hämtade).

Vidare visade vi hur den disciplinära fördelningen såg ut om man istället fokuserar på vilka studieprogram och ämnesdiscipliner som den Singaporianska staten har varit villig att ”investera i”.  Resultaten visar hur program med inriktning mot ekonomi (22%), civilingenjör (16%),  juridik (10%) dominerar – med med marginella positioner för humanistiska ämnen (6%), liksom sociologi och andra samhällsvetenskaper.

Skärmavbild 2015-01-20 kl. 10.28.47 I slutet av artikeln ”The Transnational Track” (2015) diskuterar vi hur förberedande utbildningsinstitutioner som Raffles/Hwa Chong samt den Singaporianska staten i detta fall ömsesidigt rättfärdigar varandra och tillsammans möjliggör transnationella elitutbildningsmeriter från engelskspråkiga f.d. imperier i väst.

Vidare argumenterar vi för att de kunskaper och karriärsatsningar som studeras i artikeln behöver relateras till de styrande positioner inom politik, administration och statsförvaltning som dessa studenter är tänkta att bära upp efter sina respektive högskoleutbildningar. Genom att gruppen scholars i detta fall också visar sig vara de  som sen är tänkta att leda landets byråkratiska och politiska statsadministration avslöjar vår analys även hur den rådande styrningsrationaliteten är komponerad. Är urvalet och karriärsystemet av att utnämna PSC Scholars i Singapore rent av ett kraftigare instrument till att återskapa en dominerande ideologi i landet än de parlamentariska val som hålls? Döm själv.

Du finner hela den engelskspråkiga artikeln här: https://www.academia.edu/9837099/The_transnational_track_state_sponsorship_and_Singapore_s_Oxbridge_elite

eller här: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01425692.2014.967837

Recension av Skolning i jazz.

I det senaste numret av Mimerbladet recenserar utbildnings- och kultursociologen Donald Broady min avhandling Skolning i jazz: Värde, selektion och studiekarriär vid folkhögskolornas musiklinjer.

Utan att förekomma själva recensionen (som ni kan läsa själva här nedanför) skulle jag vilja erkänna att den här anmälan gjorde mig alldeles särskilt glad, eftersom den är skriven av en av mina akademiska förebilder.

 

 

Kampen om jazzklassen: Musikkarriär på folkhögskola

För en tid sedan blev jag intervjuad i ett kulturprogram på Svt (Sverige!) om musiklinjerna på Sveriges folkhögskolor. Reportaget handlade om delar av innehållet i min avhandling Skolning i jazz (2014) och framväxten av elitutbildningar i skolans värld. Inslaget utgår från den hårda sociala selektionen som sker till Fridhems musikutbildningar i jazz varje vår och resonerar sen om de långa studiekarriärerna som föregår inträdet till t.ex. jazzens fält. Frågorna jag konsulteras om handlar om vilka som vinner inträde till jazzens svårtillgängliga studieplatser och vad det är som förvånat mig i min forskning om detta.

Eftersom uppdateringarna på den här sidan varit eftersatta för en tid (då jag var upptagen med att skriva klart avhandlingen), rivstartar jag mitt nya revitaliserade internetliv med att bjuda på detta tv-klipp. Mitt hår må va oklippt men det är inte intervjun. Håll tillgodo!


PS. Under publicerat finns nu ytterligare texter inlagda för den som är intresserad av mer avancerade och utförliga resonemang om konstens värde och hur det går till när musikkandidater utvärderas.